Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. U wordt geacht op de hoogte te zijn van onze Algemene voorwaarden door het accepteren van de algemene voorwaarden op het aanmeldingsformulier, tevens verkrijgbaar op onze locaties en onze website www.zwemschooldedrijver.nl U wordt geacht zich te houden aan de regels zoals zij gesteld zijn in dit reglement.

2.De bezoeker dient de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde stipt op te volgen. Bezoekers dienen zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden.

3.Zwemschool de Drijver is niet aansprakelijk voor: a. het zoekraken, verwisselen, beschadigen of voor diefstal van eigendommen van recreanten. b. voor schade materieel of immaterieel zulks in de ruimste zin des woords of ongevallen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of het betreden van het centrum, de daarbij behorende ruimten en inventaris. c. schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de faciliteiten in de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen.

5.Het is voor toeschouwers, niet zijnde recreanten, verboden zich op te houden in andere dan voor het publiek opengestelde ruimten. Indien de recreant naar de mening van het dienstdoende personeel zich niet aan het huisreglement houdt of gedrag vertoont dat de andere recreanten stoort of in gevaar brengt, is het personeel door het management gemachtigd deze bezoeker zonder opgave van reden uit het bad te verwijderen. De recreant zal geen restitutie ontvangen.

6.Bezoekers met een geestelijke- of lichamelijke handicap, welke risico’s ten aanzien van de veiligheid met zich mee kunnen brengen, dienen dit bij het toezichthoudend personeel te melden.

7.Verbaal en lichamelijk geweld, discriminerend gedrag en het bedreigen van medewerkers van Zwemschool de Drijver of van andere bezoekers worden niet getolereerd. In deze gevallen wordt te aller tijden de politie ingeschakeld.

8.Intimiteiten worden niet getolereerd. Bij ongewenste intimiteiten wordt te aller tijden de politie ingeschakeld.

9.Het is niet toegestaan zich zonder geldende reden in of bij de kleedkamers op te houden, hard te lopen in de zwemzaal., glaswerk, breekbare of scherpe voorwerpen mee naar binnen te nemen in de zwemzalen.

10.Ik verleen hierbij tot wederopzegging, een automatische machtiging aan zwemschool de Drijver. Om vanaf de start van de zwemles het abonnement van de door u doorgegeven bank- of rekening nummer af te schrijven. Een abonnement betaalt u altijd voor de eerste van een maand of kwartaal. Betaling altijd via automatische incasso standaard is deze per kwartaal. tenzij anders overeengekomen. Als u begint betaalt u de losse lessen tot het eerst volgende periode. Voor elke tweede kind binnen een gezin dat gelijktijdig zwemles heeft geldt een korting als u dit zelf kenbaar maakt. Op uitzondering van de pakketten.

11. Indien u een abonnement niet 1 maand voor de vervaldatum schriftelijk opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengt. U weet dat U in geen geval aanspraak kan maken op restitutie van een betaling en/of abonnementsgeld. Wanneer een incasso door een fout uwerzijds wordt gestorneerd mag Zwemschool de Drijver een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om uw incasso alsnog te incasseren. Let op, betaal op tijd voor eventuele aanmaningkosten. Betaalt u niet op tijd dan zullen wij genoodzaakt zijn dit uithanden te geven en de zwemles stop te zetten.

12.De lessen zijn als volgt opgebouwd het totaal aantal werkelijke lessen in een seizoen dat gedeeld door het aantal termijnen. Hier zijn de vakanties niet mee gerekend.

13.Zwemschool De Drijver werkt zoals vele zweminstellingen in Nederland met lintjes. Dit is een beloningssysteem voor het A gedeelte van het ABC diploma. Voor zwemles geldt: als uw kind verandert van niveau er een verandering van tijd kan plaats vinden, dit doen wij in overleg. Als hij/ zij een eind fase groen heeft behaald, stroomt deze door naar een groter zwembad op een van onze locaties. Bij het groene lintje tevens laatste lintje (niveau) komt een kind in aanmerking (mits geautomatiseerd) voor proefzwemmen. (let op proefzwemmen betekent nog geen afzwemmen). De diploma-eisen zijn dat uw kind naast de traditionele zwemslagen zoals schoolslag en rugslag ook de borstcrawl en de rugcrawl moet kunnen tonen tijdens het diplomazwemmen. Als het kind tijdens het proefzwemmen volgens de normen zwemt mag hij/zij afzwemmen. Tijdens het afzwemmen kunnen wij controle krijgen van de ENVOZ. Deze organisatie bewaakt de kwaliteit van het afzwemniveau. Dit betekent voor ons onverwachts bezoek en een medebeoordeling tijdens het afzwemmen van de kinderen. Dit is voor u een garantie dat het zwemmen van uw kind voldoet aan de normen. Hoelang een kind doet om een zwemdiploma te behalen is verschillend per kind afhankelijk door de motorische en cognitieve en emotionele ontwikkeling van het kind zelf. Voor de proef / afzwem datums hebben wij een kalender. (zie www.zwemschooldedrijver.nl)

14.Zwemschool de Drijver is indien nodig gemachtigd de tarieven aan te passen, standaard zullen deze in januari worden aangepast.

15. Bij tussentijds Opzeggen dient altijd per schrijven te gebeuren met handtekening naar het correspondentie adres , Er is een opzegtermijn van één maand voor de vervaldatum van de incasso. Er vindt geen restitutie plaats. Na beëindiging abonnement vervalt de service op inhaallessen.

16.Verzuim kunt u melden via de persoonlijke pagina van u kind. Dit is u eigen verantwoordelijkheid. Verzuimen van lesuren is voor uw eigen rekening. Bij langdurig verzuim zijn de eerste week voor eigen rekening. Bv 2 lessen verzuim is 1 keer inhalen. Inhaaltegoed is een service geen recht. Bij het afkopen van het complete ABC mag een kind maximaal 2 lessen per kwartaal absentie hebben als dit meer is vervalt de diploma garantie en stoppen de zwemlessen.

17.Zwemschool De Drijver werkt met de Internet Zwemscore Module, een elektronisch leerlingvolgsysteem om de presentie en vorderingen van uw kind in te administreren. Indien u wenst kunt u via internet de vorderingen van uw kind volgen. U krijgt dan een persoonlijke pagina die alleen voor u toegankelijk is. Grappige smilies laten zien hoever uw kind is gevorderd. Tijdens de zwemopleiding kunnen er, van toepassing zijnde aantekeningen over de leerling worden gemaakt. Zwemschool De Drijver verklaart de persoonsgegevens uitsluitend voor het geven van zwemlessen te zullen gebruiken en zal deze gegevens in geen enkel geval verstrekken aan derden en/of voor andere doeleinden gebruiken dan voor het geven van zwemlessen. Door ondertekening van ons inschrijfformulier machtigt u ons om de gegevens te mogen administreren. U kunt ook aangeven of u toegang wenst tot een persoonlijke pagina voor het volgen van de vorderingen. U heeft het recht de machtiging te allen tijde in te trekken. De intrekking heeft dan alleen betrekking op het verwerken van gegevens van ná de intrekking. De persoonsgegevens zullen binnen twee jaar, nadat u kind is gestopt met zwemlessen, uit ons systeem worden verwijderd. Dit conform voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegeven. Omwille van de privacy is het tijdens de zwemles niet toegestaan om te filmen of te fotograferen.

18.Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van zwemschool de Drijver, zijn wij gemachtigd om per direct de zwemles te beëindigen.

19.Klachten kunt u schriftelijk melden aan Zwemschool de Drijver t.a.v. directie Postbus 792, 2130 AT Hoofddorp.